Fanshawe کالج جامعی است که با فراهم آوردن ترتیبات یادگیری انعطاف پذیر و فرصت های آموزشی تجربی که در پاسخ به نیازهای بازار کار ایجاد شده است، به منطقه بزرگ لندن خدمت می کند. 
فنشاوی بعنوان یکی از بزرگترین کالج های انتاریو _با چهار پردیس در لندن، سیمکو، سنت توماس و وودستاک_ حدود نیم میلیون نفر را با قول آموزش، تعامل، توانمند سازی خدمت می کند. در این کالج سالانه بیش از 200 گواهینامه، مدرک دیپلم و برنامه های کارآموزی به 43000 دانشجو ارائه می شود، و این مدرکها به افراد کمک می کند تا توانایی های خود را گسترش دهند و در رشته های مختلف از جمله هنرهای کاربردی، تجارت، خدمات بهداشتی، خدمات انسانی ، هتلداری و فناوری به موفقیت برسند.
این کالج همچنین از طریق طراحی و ارائه آموزش های سفارشی برای کارآموزان تحت حمایت فدرال و استانی، سازمان های جامعه، شوراهای آموزش بخشی و کارفرمایان بخش خصوصی در مشاغل، بهداشت، صنایع و بخشهای خدمات، نقش مهمی در فراهم آوردن مهارت های مجدد و ارتقای مهارت های دانشجویان بزرگسال ایفا میکند.