در حالی که ریشه های دانشگاه Nipissing به صده 1900 با مدرسه North Bay  برمیگردد ،کالج دانشگاه Nipissing در سال 1967 به عنوان وابسته دانشگاه لوران تشکیل شد. دانشگاه Nipissing منشور خود را به عنوان یک دانشگاه مستقل در سال 1992 دریافت کرد.
امروزه ، Nipissing مفتخر است که یک دانشگاه عمدتا در مقطع کارشناسی است و دارای اعتبار برای تعالی در آموزش معلمان ، هنر ، علوم و برنامه های حرفه ای است. دانش آموزان خود را در یک محیط دانشگاهی با کیفیت بالا و محور دانش آموزان پیدا می کنند و مبتنی بر شیوه های تدریس شخصی ، رویکردهای نوآورانه برای یادگیری و فرهنگ تحقیقاتی رو به رشد هستند.
Nipissing متعهد است نقش مهمی را در زندگی آموزشی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی در کلیه جوامعی که در آن خدمت می کند ایفا کند.

*نیکوست همواره به خاطرداشته باشید که مبلغ شهریه ها تقریبی میباشد و بر اساس فاکتورهایی مانند تعداد واحدهای اخذ شده، نوع رشته و تعداد سالهای آن، داشتن یا نداشتن سوپروایزر و یا ارائه تز (در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری) این مبلغ دستخوش تغییرات اندکی خواهد بود.*