دانشگاه لاوال یک دانشگاه دولتی ِ تحقیقاتی فرانسوی در شهر کبک، استان کبک ِ کانادا است. این دانشگاه توسط منشور سلطنتی صادر شده توسط ملکه ویکتوریا در سال 1852تایسی شد و آن را به قدیمی ترین مرکز آموزش عالی فرانسوی زبان در کانادا و اولین موسسه آمریکای شمالی تبدیل کرد. این دانشگاه از نظر بودجه پژوهشی در بین 10 دانشگاه برتر کانادا قرار گرفته است و دارای 4 کرسی تحقیقات عالی کانادا است.