ناحیه مدرسه 8 کوتنای لیک یک ناحیه مدرسه در بریتیش کلمبیا است. این شامل شهرداری‌های نلسون، کرستون، کاسلو و اسلوکان، بریتیش کلمبیا، و همچنین بسیاری از جوامع روستایی در ناحیه منطقه‌ای کوتنای مرکزی است.