دانشگاه ملی پزشکی دونتسک «DNMU» بهترین و بزرگترین دانشگاه پزشکی در اروپای شرقی است. دانشگاه ملی پزشکی دونتسک «DNMU» در سال 1930 با عنوان موسسه پزشکی M. Gorky Donetsk تاسیس شد. پس از جنگ جهانی دوم، این موسسه به موسسه پزشکی استالینو تغییر نام داد. در سال 1967 این موسسه مجدداً به موسسه پزشکی ایالتی M.Gorky Donetsk تغییر نام یافت. در سال 1994 DNMU به عنوان دانشگاه شناخته شد و در سال 2008 DNMU به عنوان دانشگاه ملی پزشکی شناخته شد و به دانشگاه پزشکی ملی M.Gorky Donetsk تغییر نام یافت. در سال 2015 طبق دستور وزارت بهداشت  نام دانشگاه به دانشگاه ملی پزشکی دونتسک تغییر یافت. DNMU یکی از بهترین دانشکده های پزشکی در اوکراین و سراسر اروپا محسوب می شود.

این دانشگاه در حال حاضر چندین پردیس مختلف شامل Mariupol، Kirovograd، Chernihiv و Kramatorsk دارد که دوره های خود را در شش حوزه مختلف پزشکی، اطفال، دندانپزشکی، داروسازی، پرستاری و دوره مقدماتی پزشکی ارائه می کنند. دانشگاه پزشکی دونتسک دانشجویان بین المللی از کشورهای مختلف داشته و دپارتمان دانشجویان بین المللی می تواند در مورد کلیه موارد مربوط به درخواست، محل اقامت، پذیرش، هزینه ها، مهاجرت، خدمات ورود، شرایط ویزا، بیمه پزشکی و نگرانی های عمومی به این دانشجویان مشاوره دهد.